Likvidace firmy

Obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce.
Společnost se zrušuje
  • uplynutím doby, na kterou byla založena,
  • dosažením účelu, pro který byla založena,
  • dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,
  • dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
  • dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,
  • zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.


Zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. f) majetek, provede se její likvidace.

Mějte přehled, zda někdo z Vašich obchodních partnerů nevstoupil do likvidace. Databáze Creditcheck denně aktualizuje seznam firem v likvidaci.
Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
Z informačního systému

prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


Přímo z vašeho prohlížeče

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Prověření emailem

Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


Metodika Creditcheck