Úpadek firmy

Dle Zákona č. 182/2006 Sb. je dlužník v úpadku, jestliže má
 1. a) více věřitelů a
 2. peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
 3. tyto závazky není schopen plnit, tj. je v platební neschopnosti

Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže
 1. zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
 2. je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
 3. není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí
 • konkurs,
 • reorganizace,
 • oddlužení a
 • zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů.


 • Rozhodnutím insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku se rozumí, a) jde-li o konkurs nebo o některý ze zvláštních způsobů řešení úpadku, rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka (dále jen "rozhodnutí o prohlášení konkursu"), b) jde-li o reorganizaci, rozhodnutí o povolení reorganizace a c) jde-li o oddlužení, rozhodnutí o povolení oddlužení.
  Přehled firem v úpadku aktualizujeme do databáze Creditcheck každých pár minut.
  Informace o bonitě Vašich obchodních partnerů máte zdarma k dispozici přímo v účetním programu od některého z našich integračních partnerů, nebo na www.creditcheck.cz.
  Zkontrolovat své partnery očima profesionálních credit risk analytiků . Vyzkoušejte naše služby Creditcheck a prověřujte subjekty těmito kanály.
  Z informačního systému

  prověřujte své klienty či dodavatele přímo z vašeho informačního systému. Podporujeme desítky systémů. více informací >>


  Přímo z vašeho prohlížeče

  Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


  Prověření emailem

  Přihlaste se na Creditcheck odkudkoliv z libovolného prohlížeče a prověřujte subjekty on-line. více informací >>


  Metodika Creditcheck